Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vítejte na stránkách obce Suchá Loz

Dnes je 29.9.2022, svátek má: Michal

Obec Suchá Loz leží na na jihovýchodě Moravy v Zahradě Moravy - Slovácku.
V současnosti má 1130 obyvatel a zde se o nich a jejich životě můžete dozvědět více.

Bc. Václav Bujáček, starosta obce

Obecní úřad

Naše obec

Odkazy

Užitečné informace

Volby

Kalendář starosty

Další info

Odkazy

Mikroregion Východní Slovácko

Informace dle z.106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1.Přesný název

Oficiální název
Obec Suchá Loz


2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Suchá Loz.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


3.Organizační struktura

Starosta (kalendář) Bc. Václav Bujáček 737 779 377, 572 646 821 starosta@sucha­loz.cz
Místostarosta  Mgr. Petr Gazdík 605 707 757  
Místostarosta Zdeněk Velecký 604 747 720 veleckyzdenek@seznam.cz
Účetní  Libuše Rezková 572 646 821 obec@suchaloz.cz
Referentka  Hana Drábková 572 646 821 referentou@seznam.cz
Vodohospodář, zaměstnanec obce Václav Bujáček 739 204 429  
Hajný obce a OLH  Ing. Jan Mahdal 737 938 975 e-mail: mahdal.j@seznam.cz

 


4. Kontaktní spojení

Suchá Loz č. p. 72
687 53 Suchá Loz
Telefon: 572 646 821
E-mail: obec@suc­haloz.cz
WWW: www.suchaloz.cz/

 

ID Datové schránky: p3vba7s

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Suchá Loz č. p. 72

687 53 Suchá Loz


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

OÚ Suchá Loz
Suchá Loz č.72
687 53


4.3. Úřední hodiny

Úřední hodniny:

Po 8.00 - 16.00
Út 8.00 - 16.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 16.00
8.00 - 15.00
 

4.4. Telefonní čísla

 • 572 646 821

 • 4.5. Číslo faxu

 • nemáme

 • 4.6. Adresa internetové stránky

4.7. Adresa e-podatelny

4.8. Další elektronické adresy

Komerční banka Uherský Brod
číslo účtu: 4267210339/0800


6. IČO

 • 00291374

 • 7. DIČ

 • CZ 00291374

8. DOKUMENTY

8.1. SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

8.2. Rozpočet

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu,
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu: Obecní úřad Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz,
 • e-mailem: obec@suchaloz.cz,
 • elektronickým podáním: obec@suchaloz.cz,
 • telefonicky na tel. čísle: 572 646 821.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • poskytnutí informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),
 • odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol),
 • odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru).

10.Opravné prostředky

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému referátu Krajského úřadu Zlínského kraje,
 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí radě města.

 


 

 

11. PŘEDPISY

11.1. NEJDŮLE­ŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Právní předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, jsou k nahlédnutí na sekretariátu obecního úřadu. Jsou to zejména tyto právní předpisy:

 • Ústava ČR, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 312/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 298/1992 Sb. o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon,) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů (311(2002 Sb.)
 • Zákon č. 312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
 • Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 576/1990 Sb., rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů
 • Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.


12. VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

13.1. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Poskytování informací pro žadatele o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem. Sazebník pro rok 2018 je ke stažení zde.


 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou ke stažení zde.


15. Poskytnuté informace

Žádosti o informace v roce 2016 jsou ke stažení zde.

Žádosti o informace v roce 2018 jsou ke stažení zde.


16. Kanalizační řád obce Suchá Loz

Kanalizační řád obce Suchá Loz je ke stažení zde.

 

Kalendář akcí

Termíny svozu odpadů v obci 2022

Termíny svozu popelnic:

10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 19.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 27.12.

Termíny svozu plastů, papíru, plechovek, drobného elektrozařízení, jedlého oleje a tuku:

20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 23.6., 21.7., 25.8., 22.9., 20.10., 24.11., 15.12.

E-rozhlas


Anketa

Jaké filmy máme nejraději? a) akční (31)
a) akční b) scifi (17)
b) scifi c) horory (17)
c) horory d) romantické (18)
d) romantické e) komedie (17)
e) komedie


Obrázek týdňa

obrázek týdňa

Odkazy

Mikroregion Východní Slovácko

zuš Folklorika, s.r.o.

Pozvánka
© 2007-2011 suchaloz.cz